Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które zbiera PHU Cechmistrz Wacław Ciepłucha (dalej Cechmistrz) jako administrator danych osobowych, sposobów, w jakie są one wykorzystywane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z Wacławem Ciepłuchą, ul. M. Kopernika 46, 90-553 Łódź, tel. 42 636-36-20.
W celu prowadzenia działalności firma Cechmistrz zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi”), w tym informacje o klientach.
Zakres informacj
W niniejszej klauzuli Cechmistrz informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
- klientami (w tym potencjalnymi), dostawcami (w tym potencjalnymi),
- pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów oraz dostawców,
- innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur w ramach realizacji współpracy z klientami czy dostawcami.
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a firmą Cechmistrz, mogącą polegać w szczególności na:
- dostarczaniu Klientom lub podmiotom współpracującym z Klientami produktów lub usług,
- współpracy przy sprzedaży i reklamie tych produktów lub usług, a także współpracy przez podmioty pośredniczące,
możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
- imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
- numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
- numer PESEL,
- dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
- stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,
- numer rachunku bankowego.
W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a firmą Cechmistrz, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz firmą Cechmistrz. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania działań przez firmę Cechmistrz (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji faktury).
Dane zbierane z innych źródeł
Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Klientów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy firmą Cechmistrz a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.
Podstawy prawne przetwarzania danych
Nie możemy przetwarzać danych osobowych, jeśli nie mamy ważnej podstawy prawnej. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze firmą Cechmistrz lub składają Państwo zamówienia na produkty lub usługi firmy Cechmistrz,
- przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje nam to przepis prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych Klientów na żądanie właściwych organów lub sądów),
- przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów firmy Cechmistrz lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Należy pamiętać, że podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
- zawieranie i wykonywanie umów z Klientami będącymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami prawnymi,
- ustalanie lub dochodzenie przez firmę Cechmistrz roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami,
- weryfikacja Klientów w publicznych rejestrach,
- kontakt z Klientami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Klientów służących umożliwieniu kontaktu firmy Cechmistrz z Klientami.
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione cele, jakie realizuje firma Cechmistrz poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza:
- wypełnienie zobowiązań umownych przez okres trwania umowy pomiędzy Klientem oraz firmą Cechmistrz,
- wymiana danych o Klientach przez okres przez jaki dane o Klientach przetwarzane są dla innych celów,
- archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak ustawa o rachunkowości i ustawa - Ordynacja podatkowa przez okres wskazany w odpowiednich przepisach; co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy etc.
Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez okres konieczny dla celów ustalania lub dochodzenia przez firmę Cechmistrz roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami - przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
Środki zabezpieczające dane osobowe
Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.
Przysługujące prawa
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Cechmistrz. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy złożyć wniosek o ich sprostowanie. Firma Cechmistrz niezwłocznie skoryguje takie informacje. Ponadto, mają Państwo prawo do:
- wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy firma Cechmistrz uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem),
- żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO,
- żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO,
- wyrażenia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów firmy Cechmistrz lub strony trzeciej,
- przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych firmie Cechmistrz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony firmy Cechmistrz i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.
Firma Cechmistrz będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podstawa prawna
Art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
sklep
łódź
hurtownia spożywcza
dodatki spożywcze
dodatki masarskie
dodatki do mięs
dodatki garmażeryjne
sklep z przyprawami
przyprawy jednorodne
mieszanki przyprawowe
kompozycje przyprawowe
mieszanki przypraw
kompozycje przypraw
przyprawy uniwersalne
żywiecka
żurawina
żółta
żelatyna
spożywcza
żelatyna
żeberka
żeberek
zrębki
ziołowy
ziołowe
ziołowa
zioła
ziemniaków
ziemniaczana
zielony
zielona
ziele
ziarno
śliwką
zarękawnik
zaopatrzenie
zakład
sondą
aromatem
wydajny
wydajne
włoszczyzna
suszona
włoski
wiśniowe
winiary
wieprzowa
wielootworowa
wielkopolska
wiejska
wiedeńskie
wiedeński
wiedeńskie
wędzenie
wędzenia
wędzarniczy
wędliny
wędliniarskie
wędlina
wędlin
wera
grill
wegeta
warzywna
warzywa
zalewie
proszku
płynie
arkuszu
vigora
vegeta
uniwersalna
ubranie
masarskie
tuby
szynek
trybownik
trybowanie
trybowania
tradycyjnie
tradycyjne
tradycyjna
tradycyjne
tomofan
toaletowy
texturat
tesol
termosol
termometr
termokurczliwe
termokurczliwa
teksturat
tatar
tasak
tarta
śródziemnomorska
śliwka
śląska
ściągaczka
szynki
sztuczna
szpilki
szczotki
szczotka
szara
suszony
suszona
susz
sułtanki
strzykawki
string
stołu
stołów
stalowe
stalki
stalka
spożywczego
spożywcza
sól
sorbinian
solomierz
solanki
solanka
solanek
sojowy
sojowa
soja
sodu
smażona
smażenia
smak
słodki
słodka
skrobia
skrobak
skórowaczki
skórowaczka
siatki
wędliniarskie
siatki
sharman
sekret
salceson
rzeźnicze
rzeszowska
rozbiorowy
rozbiorowe
rodzynki
rodzynka
rękawice
ręczniki
red
grill
pył
kostny
pszenny
pszenna
przyprawy
jednorodne
przyprawy
przyprawa
przypraw
przędza
wędliniarska
przemysłu
prowansalskie
profesjonalne
produkcyjny
produkcyjne
PRO
preparat
prażona
potasu
posypki
dekoracyjne
posypki
posypka
pomidorów
polkars
poliamidowe
poliamidowa
podlaska
podkładowe
podgumowany
podgumowane
podgrzybek
płyny
płyn
płatek
plus
pietruszka
pietruszki
pietruszka
pieprz
pieczony
pieczenie
pieczenia
pieczarkowa
pieczarka
pergaminowy
peklosól
pasztetowa
pasztet
borowikowy
pasztet
parzenie
parzenia
parówkowa
parówki
papryki
papryka
papier
owocowe
owoc
ostrzałki
ostrzałka
ostrza
ostra
osłonki
olcha
bukowo
olchowe
odzież
ochronny
ochronne
ochraniacze
obieraki
obierak
nóż
noże
NON
GMO
nomina
nitrylowe
natywna
naturalny
naturalne
natka
nastrzyku
nastrzyk
narzędzi
myśliwska
myjący
myjące
morele
morela
modyfikowana
mocowanie
migdały
migdał
mięso
mięsnej
mięsne
mięs
wieprzowe
wieprzowina
naturalne
garmażeryjne
garmażeryjnych
garmażeria
mieszanki
przyprawowe
mieszanki
mieszanka
mielony
mielone
metka
messer
mąka
maszynek
maszyn
masarskie
masarskich
masarski
masarnia
marynaty
marynata
marszczone
manna
malayer
majeranek
maggi
łuskania
łatwo zdejmowalne
łatwo zdejmowalna
luksusowy
luksusowa
lubczyk
lniana
litewski
liść
oczyszczony
oczyszczone
semi selected
lejek
laurowy
kwas
kulinaria
kucharek
krotoszyńska
krojona
krew
kremowy
kremowa
krakowska
kotła
kotlet
kostka
kopru
koper
koncentrat
kompozycje
kompozycja
komplex
kompleks
komór
wędzarniczych
kompozycje
przyprawowe
komory
kombi
kolendra
kolagenowe
kolagenowa
kminkowa
kminek
kloców
klasyczne
klasa 1
kindziuk
kiełbasa
kiełbas
kebab
kaszanka
kasza
karmelowe
karmel
kandyzowana
kamienna
kalosze
kabanosy
jęczmienna
jęczmienna
jednorazowe
jałowiec
jałowcowa
izolat
imbir
igły
igła
higieniczne
hemoglobina
hamina
hak
grzybowa
grys
gryczana
grube
gruba
grillowa
grill
granulat
granulacja
górnośląska
góralska
goździk
gotowanie
gotowania
gospodyni
gorczyca
golonki
golden
jumbo
GMO
głogowska
glutaminian
glukoza
Giesser-Messer
Messer
Giesser
giesser
gęsiny
gęsina
gatunek 1
foremki
foliowe
folia
floki
filetowanie
filetowania
fartuchy
extra
emulgatory
emulgator
eliot
elektroniczne
dym
druty
drób
drobiu
drobiowy
drewniane
dodatki
zup
sałatek
potraw
piekarnika
maszynki
dick
bakalie
dekstroza
dekoracyjne
dekoracyjna
czyszczenia
czosnek
czerwona
czereśniowe
czarny
cytrynowa
cytrynian
cynamon
curry
cięta
cienka
chłopska
celulozowa
celulozowy
celulozowe
celulozowa
celofan
cechmistrz
cebula
cało jagodowa
buty
bułka
bukowo
olchowe
buk
borowikowa
borowik
błonnik
bloom
foss
biały
biało-niebieska
biało-czerwona
białkowe
białkowa
białko
biała
bezfosforanowy
bezfosforanowe
bezbarwne
nadrukiem
konserwantów
barwników
bawełniane
bauera
barwniki
baleron
bakalie
askorbinowy
askorbinian
ashlock
aromaty
aromat
wiejskiej
kury
aromat
tyrolski
aromat
szynki
aromat
pieprzu
aromat
konserwy
aromat
bekonu
ardeński
angielskie
aluminiowe